074-710902      074-740619

โครงสร้างองค์กร

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงสร้างของกองคลัง

โครงสร้างของกองช่าง

โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี