074-710902      074-740619

ทำเนียบบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ


นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

--- ( ว่าง ) ---

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

นางซารีต้า เด็นหลี

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางสาวนุชนาฎ หวันเก

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

--ว่าง--

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวฮารีย๊ะ กูนดิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

---ว่าง---

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี