074-710902      074-740619

ทำเนียบบุคลากร

กองช่าง


---ว่าง---

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเจษฏา หยีมะเหร็บ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวแพรวตา เทพสิงหรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี