หัวหน้าส่วนราชการ

--ว่าง--


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

นางสาวเกศรา พยายาม


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

นางสุริม รัตนมณี


นักการจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นายเจษฎา หยีมะเหร็บ


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
  088-4449092

รัตนาภรณ์ สุมาธะโร


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววนิดา นาคสง่า


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวลีอานา ปากบารา


เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพัชรีวรรณ สโมธานทวี


นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม