กองสวัสดิการสังคม

นางสาวพัชรีวรรณ สโมธานทวี


นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายวิศรุต ลาวัลย์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวมติกา ลาวัลย์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ