กองคลัง

รัตนาภรณ์ สุมาธะโร


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

--ว่าง--


นักวิชาการคลังชำนาญการ

รัตนาภรณ์ สุมาธะโร


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  094-2296424

นางสาวจันทิมา อานัน


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  087-3992406

นางเพ็ญศรี สานุรักษ์


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพรกนก ชูศรีอ่อน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  093-6969596

--ว่าง--


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายสุชาติ บ่าโง้ย


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ