สำนักปลัด

นางสุภาพร นราจิต


ปลัด อบต.

--ว่าง--


รองปลัด

นางสาวธมลวรรณ มัทวัง


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  074-710902

นายธราดล ติ้งดำ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิการ
  095-0746441

นางสาวพัชรีวรรณ สโมธานทวี


นิติกรปฏิบัติการ
  096-6322202

นางสาวทิรา อ่อนตุก


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  0836549886

นางสาวพัชรีย์ หมานยวง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมเกียตร์ ปาละมาณ


พนักงานขับรถยนต์

นายสำราญ ขาวดี


ภารโรง