ข่าวกิจกรรม

จัดการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

  27 มกราคม 2566 ,    อ่าน :   2494   ครั้ง

           ในวันที่ 26  มกราคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น.  โดย นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้มีการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 – 4 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัด เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในสังกัด ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

  ภาพประกอบข่าว