ข่าวกิจกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เข้าร่วมกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  4 เมษายน 2565 ,    อ่าน :   2583   ครั้ง

วันที่ 30  มีนาคม  2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ขอนคลาน 

นายโชติ  ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.ขอนคลาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นการช่วยยกระดับและส่งเสริมให้ อบต.ขอนคลาน ลดความเสี่ยงการทุจริต

 

  ภาพประกอบข่าว