ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เพื่อรวบรวมแนวทางและข้อมูลแผนงาน/โครงการ นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และเสนอร่างแผนฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

  9 มิถุนายน 2564 ,    อ่าน :   1705   ครั้ง

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายโชติ  ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เพื่อรวบรวมแนวทางและข้อมูลแผนงาน/โครงการ นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และเสนอร่างแผนฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาต่อไป
Cr.ปชส.อบต.ขอนคลาน

  ภาพประกอบข่าว