คลังภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ที่มีความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

จำนวน   3   รูป