คลังภาพกิจกรรม

เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) องค์การบริหารส่วนตำลบขอนคลานจึงมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

จำนวน   3   รูป