การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนครั้งของการลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง