เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายธวัชชัย ลาวัลย์ สายท่ออุโมงค์ ม.2