ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูชาลี ม.4