คณะผู้บริหาร

นายโชติ ดำอ่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  094-2523954

นายอภินัน เด็นหลี
รองนายก อบต.ขอนคลาน
  087-4771933

นายวิท สู่สม
รองนายก อบต.ขอนคลาน
  086-9617807

นายประสิทธิ์ รวนเร
เลขานุการนายก อบต.ขอนคลาน
  099-3057497