074-710902      074-740619

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายราไว-ตันหยงลาไน้ (สายหน้า อบต.ช่วงที่ 1)

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  -
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี