074-710902      074-740619

สมาชิกสภา อบต.

Card image cap
( ว่าง )

ประธานสภา

-

Card image cap
( ว่าง )

รองประธานสภา

-

Card image cap
( ว่าง )

เลขานุการสภา

-

Card image cap
( ว่าง )

ส.อบต หมู่ที่ 1

-

Card image cap
( ว่าง )

ส.อบต หมู่ที่ 1

-

Card image cap
( ว่าง )

ส.อบต หมู่ที่ 2

-

Card image cap
( ว่าง )

ส.อบต หมู่ที่ 4

-

Card image cap
( ว่าง )

ส.อบต หมู่ที่ 4

-

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  -
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี