074-710902      074-740619

ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร

ผู้บริหาร

( ว่าง )


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โทรศัพท์มือถือ : -

( ว่าง )


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โทรศัพท์มือถือ : -

( ว่าง )


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โทรศัพท์มือถือ : -

( ว่าง )


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โทรศัพท์มือถือ : -

พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
โทรศัพท์ : 074710902
โทรสาร : 074740619
โทรศัพท์มือถือ : 086-9592453

นางสาวซารีต้า เด็นหลี


หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 074710902
โทรสาร : 074740619
โทรศัพท์มือถือ : 080-139-0278

นางสาวนุชนาฏ หวันเก


นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 074710902
โทรสาร : 074710902
โทรศัพท์มือถือ : 095-093-8836

นายสรวิชญ์ มณีกุล


ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 074710902
โทรสาร : 074740619
โทรศัพท์มือถือ : 091-168-6670

นางสาวฮารีย๊ะ กูนดิน


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 074710902
โทรสาร : 074710902
โทรศัพท์มือถือ : 083-534-3322

นายชำนาญ เย็นทั่ว


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 074710902
โทรสาร : 074740619
โทรศัพท์มือถือ : 086-299-5129

นายชำนาญ เย็นทั่ว


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 074710902
โทรสาร : 074710902
โทรศัพท์มือถือ : 083-083-5143
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี