074-710902      074-740619

คณะผู้บริหาร

Card image cap
( ว่าง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-

Card image cap
( ว่าง )

รองนายก อบต.ขอนคลาน

-

Card image cap
( ว่าง )

รองนายก อบต.ขอนคลาน

-

Card image cap
( ว่าง )

เลขานุการนายก อบต.ขอนคลาน

-

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  -
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี