074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

กิจกรรมการเข้าร่วมการลงนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามยุททศาสตร์ประเทศว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมการลงนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามยุททศาสตร์ประเทศว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

 

 

 

 

 

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี